Chủ nhật07242016

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Home Phụ Nữ Phụ nữ Việt Nam Giới và Phát triển Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

Được đăng ngày Thứ năm, 19 Tháng 7 2012 00:00
IMG 0126 2
Tập thể nữ Sở TTTT dự Hội nghị TK ngành

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức để thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao. Phấn đấu đến năm 2015, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà, UBND Tỉnh đã ban hành kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch gồm: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; Tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, nhằm từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, y tế; Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới.

  NT (Phòng BCXB)