Thứ 409022015

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Home Phụ Nữ

Phụ Nữ

Thực hiện “bình đẳng giới” trong các lĩnh vực

Cùng với sự tiến bộ của xã hội, phụ nữ ngày nay không còn là những người chỉ quanh quẩn với góc vườn mà họ có thể có cơ hội học hành, thậm chí tiến thân ngang cùng với nam giới. Thực tế cho thấy, trên nhiều lĩnh vực, phụ nữ đã tham gia ở nhiều lĩnh vực trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt các công việc không thua kém nam giới.

Trong những năm gần đây, Nhà nước ta đề ra mục tiêu thực hiện bình đẳng giới nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội cho phụ nữ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới, thiết lập và củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (BVSTBPN) huyện Tam Nông luôn quan tâm đến vấn đề trên, chú trọng đến công tác thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn, đề ra nhiều mục tiêu cần tập trung thực hiện như: bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm nhằm nâng cao địa vị kinh tế và cải thiện đời sống phụ nữ; bình đẳng giới trong giáo dục – đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt; thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; nâng cao vai trò, vị trí và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo và ra quyết định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và ngoài xã hội.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác phụ nữ, cán bộ nữ theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, BVSTBPN huyện  đẩy mạnh các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới, nhất là với cán bộ nhà nước ở các cấp.

- Thực hiện lồng ghép vấn đề về bình đẳng giới vào trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề về bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới.

- Lồng ghép vấn đề giới trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các cấp, các ngành trong các hoạt động chống ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thông tin, báo cáo, thống kê, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục vấn đề bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi người dân, nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, góp phần xóa bỏ định kiến về giới trong gia đình và ngoài xã hội.

- Xây dựng và phát triển dịch vụ, tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ nam và nữ bình đẳng về các cơ hội, sự tham gia và hưởng thụ các lĩnh vực đời sống xã hội.   

Hoàng Triều (tổng hợp)